ఉప్పు కప్పురంబు నొక్క పోలిక నుండు
చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు
ఫురుషులందు ఫుణ్య పురుషులు వేరయ
విశ్వధాభిరామ వినుర వేమ!

తాత్పర్యం : ఉప్పు కర్పూరం చూడటానికి ఒకేలా కనిపిస్తాయి,  కాని వాటి రుచులు వేరు, అలాగే మనుషులంతా ఒకే విధంగా కనిపించిన అందులో మంచి వారు వేరు 


Uppu Kappurambu nokka polika nundu
Chooda chooda ruchulu jaada veru
Purushulandu Punya purushulu veraya
Viswadhaabhiraama Vinura Vema!

Meaning : Salt and camphor look alike
With familiarity, the paths of their taste is different
Among men, virtuous people stand apart
Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

              

Posted by Sushmahi v On 1:57 AM No comments

0 comments:

Post a Comment

Any corrections, Suggestions, song requests all are welcome

Lyricist

Singers

Our Tech World

Our Tech World
Tech tips, Blogging Tips, money earning tips, Online chess, Online Radio, Online TV, Online Cricret n more knowledge get here

Followers

Google+ Followers

Total Pageviews

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
UA-53927527-1